Dodávka pitné vody z vodovodu / odvádění odpadních vod do kanalizace

  Údaje o připojené stavbě / pozemku

  Druh služby

  Údaje o odběrateli (vlastníkovi připojené stavby / pozemku)

  Údaje pro výpočet množství odváděných srážkových vod do kanalizace

  Výpočet množství je proveden dle metodiky v příloze č.16 k vyhlášce č.428/2001 Sb.

  Druhy ploch, ze kterých jsou odvedené srážkové vody do kanalizace:

  Rozměry podlahových ploch pro bytové a nebytové potřeby:

  Vyplněním této žádosti uděluje subjekt údajů (odběratel) správci (dodavateli – Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, příspěvková organizace, Nádražní 832, 54301 Vrchlabí) souhlas s užitím osobních údajů pro účely zpracování návrhu smlouvy o dodávce pitné vody/odvádění odpadních vod ve smyslu § 5 odst. 2 a 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto osobní údaje je správce oprávněn zpracovávat pro účely uzavření smlouvy o dodávce pitné vody/odvádění odpadních vod. Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích je odběratelem vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci. V případě SJM se smlouva uzavírá s kterýmkoliv manželů, v případě podílového spoluvlastnictví se smlouva uzavírá se zmocněným spoluvlastníkem.