Přezkoušení měřidla

    Adresa místa, kde je měřidlo namontováno

    Údaje o odběrateli

    Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 4 zák. č. 274/2001 Sb. zjistí-li se při zkoušce měřidla vyžádanou odběratelem, že údaje měřidla nesplňují požadavky stanovené zákonem č. 505/1990 Sb. ve znění zákona 119/200 Sb., uhradí smluvní strana, které byla odchylka ku prospěchu druhé smluvní straně peněžní rozdíl, a to ode dne posledního odečtu měřidla předcházejícího žádosti o přezkoušení měřidla. Náklady spojené s přezkoušením měřidla hradí dodavatel.

    Zjistí-li se, že údaje měřidla splňují podmínky dané zákonem 119/2000Sb., hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením měřidla odběratel. Pokud je měřidlo vadný, nefunkční nebo již uplynula lhůta stanovená pro jeho pravidelného ověření, hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením dodavatel.

    Dodavatel je povinen do 30 dnů od doručení této žádosti o přezkoušení měřidla zajistit přezkoušení měřidla u autorizované zkušebny a odběratel je povinen poskytnout mu k odečtu i výměně měřidla nezbytnou součinnost.